Fabrics

width

160cm

grammage

180g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

135g/m2

composition

100% PES

Переробка
width

160cm

grammage

135g/m2

composition

100% PES

width

155cm

grammage

300g/m2

composition

27% BW 3% EL 70% PES

width

160cm

grammage

300g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

180g/m2

composition

15% BW 6% EL 79% PES

width

160cm

grammage

180g/m2

composition

6% EL 94% PES

width

22cm

grammage

165g/m2

composition

10% EL 90% PES

width

160cm

grammage

140g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

180g/m2

composition

100% PES

Coolmax
width

160cm

grammage

140g/m2

composition

100% PES

Coolmax
Переробка
width

160cm

grammage

140g/m2

composition

100% PES

Coolmax
Переробка

width

160cm

grammage

140g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

140g/m2

composition

100% PES

width

150cm

grammage

220g/m2

composition

13% EL 87% PES

width

160cm

grammage

100g/m2

composition

100% PES

width

150cm

grammage

70g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

60g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

60g/m2

composition

100% PES

width

158cm

grammage

200g/m2

composition

20% EL 80% PES

width

160cm

grammage

240g/m2

composition

100% PES

width

150cm

grammage

200g/m2

composition

18% EL 82% PES

width

155cm

grammage

300g/m2

composition

21% EL 79% PES

width

156cm

grammage

300g/m2

composition

21% EL 79% PES

Recykling
width

156cm

grammage

300g/m2

composition

81% PES 19% EL

Recykling
width

150cm

grammage

300g/m2

composition

18% EL 82% PES

width

160cm

grammage

200g/m2

composition

100% PES

width

150cm

grammage

220g/m2

composition

8% EL 92% PES

width

160cm

grammage

90g/m2

composition

100% PES

width

150cm

grammage

90g/m2

composition

100% PA

width

157cm

grammage

80g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

140g/m2

composition

100% PES

width

150cm

grammage

200g/m2

composition

100% PES

width

150cm

grammage

220g/m2

composition

100% PES

width

158cm

grammage

90g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

180g/m2

composition

4% EL 96% PES

width

155cm

grammage

150g/m2

composition

10% EL 90% PES

width

155cm

grammage

180g/m2

composition

92% PES 8% EL

width

150cm

grammage

270g/m2

composition

10% EL 90% PES

width

150cm

grammage

270g/m2

composition

10% EL 90% PES

width

150cm

grammage

300g/m2

composition

16% EL 84% PES

width

150cm

grammage

290g/m2

composition

9% EL 91% PES

width

160cm

grammage

130g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

160g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

200g/m2

composition

100% PES

width

155cm

grammage

200g/m2

composition

18% EL 82% PES

width

160cm

grammage

135g/m2

composition

100% PES

width

160cm

grammage

260g/m2

composition

6% EL 94% PES

width

125cm

grammage

240g/m2

composition

100% PES

width

110cm

grammage

330g/m2

composition

5% EL 95% PES

width

115cm

grammage

330g/m2

composition

7% EL 93% PES

width

160cm

grammage

250g/m2

composition

13% EL 87% PES

width

150cm

grammage

160g/m2

composition

8% EL 92% PES

SamplerCoupon, sampler, set of sample knits

Nothing simpler.
Fill out the form and write us what you need and we will pack and ship.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
 10. Organ nadzorczy i Skargi
1. Administrator danych osobowych

Marek Miodek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK z siedzibą w Ksawerowie, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP: 7311403407,  REGON: 100976117

2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 • Email: …………………….
 • Adres: JANMAR SPORT MAREK MIODEK, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów
3. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością. W tym w szczególności poprzez kontakty handlowe, oferty handlowe, weryfikacje klientów, rekrutację, spedycję towarów, kontakt z administratorem

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,
 • realizacji obowiązków Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK przewidzianych prawem, dotyczących faktur i innych dokumentów księgowych,
 • ochrony praw Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK zgodnie z przepisami prawa.
5. Cel przetwarzania danych
 1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  a) Kontaktu z klientem,
  b) Obsługi zamówienia, zawartych umów
  c) Rozpatrywania reklamacji,
  d) Prowadzenia działań marketingowych,
  e) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK.
 3. dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  a) Zapewnienia realizacji sprzedaży naszych produktów,
  b) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku, gdy nie są one związane z realizacją umowy,
  c) Archiwizacji danych.
6. Przekazywanie danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów Marka Miodka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JANMAR SPORT MAREK MIODEK odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Czas przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.

9. Uprawnienia klienta względem własnych danych osobowych

Każdy klient ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 3. Usunięcia danych.
 4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
 8. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  – drogą elektroniczną na adres: ………
  – na adres: JANMAR SPORT MAREK MIODEK, ul. Parkowa 2, 95 – 054 Ksawerów
  – osobiście w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

10. Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01
  Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
  Infolinia: 606 950 000
  www.uodo.gov.pl

We respect your privacy

The given site uses functionality and third-party cookies to provide you with the best possible experience while browsing the site. By using the site, you consent to our use of third-party functionality and cookies.